Zonguldak’ın İletişim Değerleri Haritası Çalıştayı

Bilindiği üzere, günümüzde kültür ve tabiat varlıkları ile somut olmayan kültürel ve toplumsal
değerlerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için korunması ve belirli koşullar altında kullandırılarak
yaşatılması yerleşim alanlarımızın öncelikleri arasındadır. Bu zorlu uğraşın hakkıyla yerine getirilmesi
için harcanacak çabalar, hem o yerleşimin bölgesel kalkınmasına katkıda bulunmakta hem de
yerleşimde yaşayan vatandaşların aidiyet ve sahiplenme duygularını canlandırarak yerleşim kimliğinin
tanımlanmasında, canlandırılmasında ve sürdürülmesinde rol oynamaktadır. Böylesi bir amacın
yerine getirilmesi için öncelikle o yerleşimde bulunan tüm paydaşların katılımının sağlandığı kapsayıcı
yaklaşımların ve yenilikçi yöntemlerin kullanılması, o yerleşimde bulunan güncel, unutulmuş ve
potansiyel tüm değerlerin, varlıkların ve bunlara ilişkin algı ve kavramların ortaya konması önemli
görülmektedir.

İlimiz Zonguldak, tabiat varlıkları, endüstri mirası, müstesna toplumsal karakteri ve kentleşme tarihi
örnekleri ile Türkiye’nin çok önemli yerleşimlerinden birisidir. Bu varlık ve değerlerin korunarak
gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çabalara da yukarıda tanımlanan çerçevedeki gibi bir
başlangıç yapılması gerektiği görülmektedir. Valiliğimiz tarafından Zonguldak İlinde yürütülmesi
düşünülen kültür ve turizm alanındaki farklı yatırım ve projelendirme çalışmaları ile eş zamanlı olarak
odaklanılacak kavramları ve unsurları belirlemek, kullanılacak grafik dilinin temel bileşenlerini tespit
etmek ve bu süreci mümkün olabildiğince katılımcı bir yaklaşımla oluşturmak için yenilikçi bir çalışma
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu manada, dünyada farklı ülkelerde örnekleri bulunan ancak henüz
Türkiye’de daha önce bir benzeri yapılmamış özel bir çalışma hayata geçirilecektir. Bu çalışma
“İletişimde Değerler Haritası Çalıştayı”dır.